گاو

  

یه گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره .دامپزشک میگه:” اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته او رو بکشید “گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:”بلند شو بلند شو”گاو هیچ حرکتی نمیکنه…روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:” بلند شو بلند شو رو پات بایست”بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:”سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی “گاو با هزار زور پا میشه..صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه:” گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم…گوسفند رو قربونی کنید… “نتیجه اخلاقی:الکی واسه هر گاوی دل سوزی نکن…