دیگ همینا…

  

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

هنگام بغض یک زن بهش نزدیکتر بشید

و موقع بغض یک مرد ازش فاصله بگیرید

قبل از خواب هم ک مسواک بزنید

همین دیگ  |:

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

خروج